Home > BUPsy (NL) > Over UPPsy - BUPsy > Charter en folder UPPsy-BUPsy

Charter en folder UPPsy-BUPsy

We onderschrijven het Europees Charter van de Psychologen dat stelt dat « éénieder in de mogelijkheid moet zijn om zich rechtstreeks en vrij te kunnen richten naar een psycholoog van zijn keuze. » Dit heeft tot gevolg dat de toegang tot de psycholoog niet geregeld wordt door de verwijzing of het voorschrift van een andere beroepsgroep.

Dat neemt niet weg dat wederzijdse samenwerking tussen alle gezondheidswerkers sterk wordt aangemoedigd.

Het domein van het psycho-sociale heeft zijn eigen paradigma, dat verschilt van het medische en dat gerespecteerd en erkend dient te worden.

CHARTER VAN DE BEROEPSUNIE VOOR PSYCHOLOGEN (BUPsy)

We onderschrijven het Europees Charter van de Psychologen dat stelt dat « éénieder in de mogelijkheid moet zijn om zich rechtstreeks en vrij te kunnen richten naar een psycholoog van zijn keuze. » Dit heeft tot gevolg dat de toegang tot de psycholoog niet geregeld wordt door de verwijzing of het voorschrift van een andere beroepsgroep.

Dat neemt niet weg dat wederzijdse samenwerking tussen alle gezondheidswerkers sterk wordt aangemoedigd.

Het domein van het psycho-sociale heeft zijn eigen paradigma, dat verschilt van het medische en dat gerespecteerd en erkend dient te worden.

1) Met betrekking tot de wetgeving :

 • We ijveren voor de invoeging van een specifiek,en apart hoofdstuk voor de psycho-sociale beroepen in het arrest dat de gezondheidszorgberoepen regelt (AR 78).
 • Psychologen uit de diverse sectoren (onderzoek en onderwijs, arbeid en organisatie, kliniek en gezondheid) moeten beschouwd worden als volledig autonome beroepsbeoefenaars.
 • We ijveren voor de erkenning dat het psycho-sociale domein een eigen deontologie volgt. De rode draad doorheen deze deontologie is het respect voor het beroepsgeheim. Als psycholoog refereren we naar de deontologische code voor psychologen zoals die opgesteld werd door het comité van experten in het kader van de wet op de deontologie voor psychologen.
 • We zijn van mening dat het beroep van klinisch psycholoog door klinisch psychologen moet worden georganiseerd, gereglementeerd en geëvalueerd.

2) Met betrekking tot de leden :

 • Onze leden moeten houder zijn van een diploma van psycholoog op master- of doctoraatsniveau.
 • Om het beroep van klinisch psycholoog uit te oefenen is een persoonlijk psychotherapeutisch proces gewenst.
 • De leden moeten zich engageren om de deontologische code van psychologen te respecteren.

ONZE POSITIE TEN OPZICHTE VAN DE PSYCHOTHERAPIE

Het is belangrijk om de diversiteit en de complementariteit tussen de domeinen van de psychologie en de psychotherapie te respecteren. Op dezelfde manier moet de diversiteit tussen de psychotherapeutische stromingen gerespecteerd en naar waarde geschat worden.

1) Met betrekking tot de wetgeving :

 • We beschouwen de psychotherapie als een afzonderlijk beroep met eigen opleidingsvereisten. Dit beroep, dat aanleunt bij dat van klinisch psycholoog, verschilt er ook van. Het maakt gebruik van specifieke instrumenten of handelswijzen binnen een bepaald klinisch-theoretisch kader en vraagt een specifieke opleiding. De psycholoog-psychotherapeut is dus in staat om 2 beroepen uit te oefenen : dat van psycholoog en dat van psychotherapeut.
 • We beschouwen de psychotherapie als een volledig autonoom beroep.
 • We ijveren ervoor dat de psychotherapie wordt ingevoegd in een specifiek,en apart hoofdstuk voor de psycho-sociale beroepen in het arrest dat de gezondheidszorgberoepen regelt (AR 78).
 • Samenwerkingsverbanden tussen alle gezondheidswerkers worden sterk aangemoedigd.
 • Als psychotherapeuten verwijzen we naar de deontologische code van de « European Association of Psychotherapy » (EAP).
 • We zijn van mening dat het beroep van Psychotherapeut door psychotherapeuten moet worden georganiseerd, gereglementeerd en geëvalueerd.

2) Met betrekking tot de opleiding :

 • We denken dat een vorming als Psycholoog een goede basis is voor de opleiding tot Psychotherapeut. Toch moeten ook andere universitaire Masters of Bachelors toegang hebben tot een psychotherapeutische opleiding op basis van een kandidatuurstelling die voldoet aan de criteria gepreciseerd in het kader van de « waardering van de opgedane ervaring » en die rekening houdt met het parcours van de kandidaat.
  Afhankelijk van de basisopleiding, kan er voorafgaand aan de therapeutische opleiding een aanvullend programma moeten gevolgd worden.
 • De psychotherapie is een afgescheiden vakgebied met eigen opleidingsvereisten. De opleidingen worden traditioneel buiten de universiteit door de therapeutische verenigingen of de vormingsinstituten ingericht. Ze kunnen ook verzorgd worden door universiteiten die postuniversitaire cycli organiseren.
 • Om de titel van psychotherapeut te mogen dragen, moet de kandidaat door zijn opleidingsinstituut erkend zijn om het vak te mogen uitoefenen.
 • Om als psychotherapeut te werken, moet de kandidaat een persoonlijk psychotherapeutisch proces doorgemaakt hebben.

Folder - zijde NL :

Folder - zijde FR :


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin