Home > BUPsy (NL) > Over UPPsy - BUPsy > BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

UPPsy-BUPsy vertegenwoordigt de psychologen uit de 4 sectoren : kliniek, onderzoek, onderwijs- en schoolpsychologie, arbeids- en organisatiepsychologie.

Onze Franstalige (UPPsy) en Nederlandstalige (BUPsy) tak hebben tot doel de belangen van alle psychologen, werkzaam in de sector van de hulpverlening te verdedigen. De sector van de hulpverlening kan ruim opgevat worden : privé-praktijken, instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagcentra, CAW’s, CLB’s, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, opvoedingscentra, bedrijven, hospitalen, gevangenissen enz...).

Wie zijn we...Waarvoor staan we....

UPPsy is ontstaan in oktober 2011 en is vanaf 2011 ook erkend als beroepsvereniging door het ministerie van middenstand. Vanaf 2016 maakt UPPsy ook deel uit van de Psychologencommissie. In 2017 ontstond uit de groeiende samenwerking met de Nederlandstalige collega’s met wie wij gemeenschappelijke waarden delen de Vlaamse tak BUPsy.

UPPsy-BUPsy

- verdedigt de belangen van alle psychologen
- weigert de (para)medicalisering van de klinische psychologie
- ijvert voor een echt autonoom statuut voor de psychologen
- werkt op een open manier en in een sfeer van gelijkwaardigheid samen met andere beroepsbeoefenaars in het veld van de geestelijke gezondheidszorg.

Onze vereniging heeft tot doel de belangen van alle psychologen, werkzaam in de sector van de hulpverlening te verdedigen. De sector van de hulpverlening moet ruim opgevat worden : privé-praktijken, instellingen, centra voor geestelijke gezondheidszorg, dagcentra, CAW’s, CLB’s, scholen, universiteiten, onderzoekscentra, onderwijsinstellingen, opvoedingscentra, bedrijven, hospitalen, gevangenissen enz...).

We wensen dat de psychologen erkend worden in een echt autonoom statuut binnen gelijkwaardige en open relaties met andere hulpverleners. Onze leden kunnen via onze nieuwsbrieven op de hoogte blijven van de actuele debatten die wij voeren met de verschillende beleidsinstanties. Via onze website informeren wij u over wat er op het spel staat voor de verschillende sectoren van de psychologie, over vacatures die opengesteld worden, verspreiden we allerlei vormingsinitiatieven die u zouden kunnen interesseren. In onze leden-hoek laten we onze leden zelf aan het woord en kunnen publicaties met betrekking tot ons beroep gedeeld worden met andere leden.

UPPsy is ontstaan in oktober 2011 en werd sinds haar ontstaan erkend als beroepsvereniging door het Ministerie van Middenstand. Vanaf 2016 maakt zij ook deel uit van de Psychologencommissie. In 2017 mondde de vruchtbare samenwerking met de Nederlandstalige collega’s uit in de oprichting van de Vlaamse tak BUPsy.

Waarom werd UPPsy opgericht ?

o Om onze visie op de organisatie van de gezondheidszorgberoepen uit te dragen en te verdedigen

Wij wensen de erkenning dat de geestelijke gezondheid specifiek is en verschilt van de medische praktijk. Daarom hebben we ervoor geijverd dat er in het KB 78 dat de gezondheidszorgberoepen organiseert, een nieuw hoofdstuk zou worden toegevoegd dat specifiek ingaat op de psycho-sociale beroepen (psychologen, orthopedagogen, sexuologen, psychotherapeuten, maatschappelijk werkers, opvoeders...)

We willen de onafhankelijkheid van de psychologen vrijwaren en ons ertegen verzetten dat het beroep van psycholoog ondergebracht wordt bij de medische beroepen. We zijn verschillend van en erg complementair ten opzichte van de techisch-medische praktijk. We verzetten ons tegen de paramedicalisering van het ons beroep, zowel in rechte als in feite.

We willen een open samenwerking met andere hulpverleners. Daarom is het nodig om - zonder in rigiditeit te vervallen - de verschillende praktijken goed te definiëren, hun specificiteiten en complementariteiten aan te duiden en de andere actoren in de dialoog te houden.

We wensen ook de nodige vormings- en toetredingsvereisten met betrekking tot de uitoefening van de klinische psychologie en de psychotherapie uit te klaren.

We beschouwen de psychotherapie als een specifiek beroep, waarvoor een opleiding, een persoonlijk psychotherapeutisch proces en een gesuperviseerde praktijk noodzakelijke voorwaarden zijn. Enkel onderwezen worden, volstaat voor ons niet. Dit beroep moet toegankelijk zijn voor alle gezondheidswerkers - in de brede zin van het woord - die het verlangen hebben zich therapeutisch te willen vormen en in voorkomend geval ook voor personen die een psychotherapeutisch proces doorwerkt hebben en die zich willen heroriënteren en dit beroep willen aanleren.

o Om ervoor te ijveren dat voor een psycholoog

- de klinische psychologie deel uitmaakt van de menswetenschappen en niet van de objectieve medische (evidence based) wetenschappen, die soms objectiverend ipv subjectiverend werken.
- de klinisch psycholoog zich beweegt binnen het veld van het welzijn (psychisch, fysisch en sociaal) en niet enkel binnen het veld van de pathologie.
- multidisciplinaire samenwerking enkel kan als het voor de patiënt ondersteunend en gewenst is en dat het nooit een verplichting vanwege de overheid mag zijn.
- de deontologische suprematie van het beroepsgeheim funderend is. De huidige code die door de Psychologencommissie ondersteund wordt, moet dus herschreven worden.
- de psycholoog een autonome praktijkbeoefenaar is, die niet onderworpen mag zijn aan een medisch voorschrift of aan een eerste-lijnsvoorschrift voor wat de uitoefening van zijn praktijk betreft.
- de klinische psychologie georganiseerd en geëvalueeerd moet worden door klinisch psychologen.

o Om ervoor te ijveren dat een patiënt het recht heeft

- op een vrije keuze van zijn psy
- op een directe toegang tot zijn psy
- op de stricte toepassing van het beroepsgeheim

o Om te verdedigen dat de psychotherapie

- een autonoom beroep is binnen de menswetenschappen.
- een specifiek beroep is dat een grondige opleiding vergt die het savoir-être en het savoir-faire op de voorgrond stelt, naast de theoretische kennis. Een eigen therapeutische proces doormaken is onderdeel van de opleiding.
- niet kan gereduceerd worden tot een al dan niet medische act.
- complementair is, maar niet samenvalt met de klinische psychologie.

o Om te ijveren voor de fundamenten :

- psychisch lijden valt niet samen met ziek-zijn.
- iemand begeleiden valt niet samen met die persoon veranderen.
- genezing valt niet altijd samen met wat men voor ogen had.
- respect en aanmoediging van het verschil tussen psychotherapeutische benaderingen
- een brede, maar gereglementeerde toegang tot het beroep van psychotherapeut, wat de diversiteit en singulariteit van de aanpak van de behandeling van elke patiënt helpt veilig te stellen.
- de patiënt heeft een vrije toegang tot de therapeut van zijn keuze.
- het respect voor de deontologie en in het bijzonder voor het beroepsgeheim vallen onder de essentiële verplichtingen van het beroep.


UPPsy (FR) BUPsy (NL)

UPPsy - Union Professionnelle des Psychologues / BUPsy - Beroeps Unie van Psychologen

© UPPsy 2017 | Admin

Réalisation : Parcours sprl

Uppy-Bupsy FacebookUppy-Bupsy TwitterUppy-Bupsy Linkedin